PALIVOVÉ DŘEVO
HÁJENKA JABKENICE
VÍCE INFO NA​
721 366 757

VÍTEJTE

Nabízíme široký sortiment palivového dřeva vyráběného ze surových kmenů s minimálním podílem hniloby (do 5%), dřevo neštípané i štípané. Aktuální sortiment a jeho ceny najdete v záložce Ceník

UPOZORNĚNÍ!

Od 14.07.2023 je sortiment BŘÍZA znovu skladem (omezené množství)

DOPRAVA
Doprava

Do 20km od skladu je cena za dopravu 10Kč/km za cestu tam i zpět. Při větší vzdálenosti účtujeme 25 Kč za každý kilometr nad 20km za cestu tam i zpět.

Např. Bydlíte-li 24km od Jabkenic, zaplatíte za jeden závoz (40x10)+(8x25)=600 Kč.

Na jeden závoz odvezeme 3 (vůz) až 6 (vůz s přívěsem) prostorových metrů.

MNOŽSTVÍ
Množství

Dřevo dopravujeme dodávkou s ložnou plochou nebo na dvounápravovém přívěsu za SUV, obě varianty mají kapacitu 3 prm (prms). Množství dřeva je tedy nutno objednávat v násobcích třech (vozba plných přívěsů).


Pro tvrdé listnaté dřevo (DB,BK,aj.) momentálně platí limit 6prm na 1 adresu

CENÍK

Jehličnaté palivo SMRK, BOROVICE, MODŘÍN
DÉLKA NEŠTÍPANÉ
(prm*)
NEŠTÍPANÉ
(prms*)
ŠTÍPANÉ
(prm*)
ŠTÍPANÉ
(prms*)
1m 1400,- - 1550,- -
50cm 1450,- 1300,- 1600,- 1350,-
30cm - 1400,- - 1450,-
Listnaté palivo - tvrdé DUB, BUK, HABR, JASAN, JAVOR - max 6 prm/prms na 1 adresu
DÉLKA NEŠTÍPANÉ
(prm*)
NEŠTÍPANÉ
(prms*)
ŠTÍPANÉ
(prm*)
ŠTÍPANÉ
(prms*)
1m - - - -
50cm 2050,- 1750,- 2150,- 1850,-
30cm - 1800,- - 1950,-
Listnaté palivo - měkké LÍPA, OSIKA - NENÍ SKLADEM
DÉLKA NEŠTÍPANÉ
(prm*)
NEŠTÍPANÉ
(prms*)
ŠTÍPANÉ
(prm*)
ŠTÍPANÉ
(prms*)
1m - - - -
50cm - - - -
30cm - - - -
Bříza BŘÍZA, OLŠE
DÉLKA NEŠTÍPANÉ
(prm*)
NEŠTÍPANÉ
(prms*)
ŠTÍPANÉ
(prm*)
ŠTÍPANÉ
(prms*)
1m - - - -
50cm 1950 1750 2250 1850
30cm - 1800 - 1950

pozn.
- jiné délky domluvou (od 25cm do max. 2m)
- objednaný druh paliva může sestávat z jmenovaných dřevin
- Nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku. Pro zajištění dodávek v rozsahu, množství a ceně si vyhrazujeme právo uzavření smluvního vztahu telefonicky v den dodání předběžně objednaného palivového dřeva. Web tedy slouží pouze jako reklamní inzerce dle zákona o regulaci reklamy, ale s možností předběžné objednávky (emailem či SMS) množství a druhu palivového dřeva, popř. termínu dodání (nutno uvést kontaktní telefonní číslo zákazníka). Inzerce nereflektuje na okamžitý stav zásob dřeva na skladu, technické a personální požadavky zpracovatele a v neposlední řadě počasí, které je pro výrobu palivového dřeva v lese stěžejní, a proto Vás budeme dle pořadí nezávazných předobjednávek kontaktovat z telefonního čísla +420 721 366 757.

*prm - prostorový metr rovnaný
*prms - prostorový metr sypaný
 více viz záložka objednávka

NEZÁVAZNÁ PŘEDOBJEDNÁVKA - LZE I TELEFONICKY

* Předbjednávka lze pozměnit/ověřit telefonicky.

**§ 1732. (1) Právní jednání směřující k uzavření smlouvy je nabídkou, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

Upozornění: Nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku. Pro zajištění dodávek v rozsahu, množství a ceně si vyhrazujeme právo uzavření smluvního vztahu telefonicky v den dodání předběžně objednaného palivového dřeva. Web tedy slouží pouze jako reklamní inzerce dle zákona o regulaci reklamy, ale s možností předběžné objednávky (emailem či SMS) množství a druhu palivového dřeva, popř. termínu dodání (nutno uvést kontaktní telefonní číslo zákazníka). Inzerce nereflektuje na okamžitý stav zásob dřeva na skladu, technické a personální požadavky zpracovatele a v neposlední řadě počasí, které je pro výrobu palivového dřeva v lese stěžejní, a proto Vás budeme dle pořadí nezávazných předobjednávek kontaktovat z telefonního čísla +420 721 366 757.

Měrné jednotky: V praxi se setkáváme při měření dřeva s několika podobnými pojmy, které potřebují bližší vysvětlení. Palivové dřevo se většinou měří v prostorových mírách. Základní jednotka dříví je 1 m3 = plnometr (PLM) (kubík dřeva) představující krychli o hraně 1x1x1 metr zcela plnou dřevní hmoty. V této formě (jednotce) se dřevo nedodává, protože je to nemožné.
Častěji se setkáváme s jednotkou prostorový metr rovnaný (PRMR), což je prostor s rozměry 1x1x1m, ve kterém jsou vyskládaná jednotlivá polena či štípané dřevo. Skládání je časově poměrně náročné, což je nutné promítnout do ceny takto dodávaného palivového dříví. Jednotka, kterou používáme pro měření dodávaného množství palivového dřeva je prostorový metr sypaný (PRMS), což je neurovnaný, volně dřevem nasypaný prostor s rozměry 1x1x1m.

KONTAKT

Luboš Kašík
JABKENICE č.p. 74
294 45

Tel: 721 366 757
Mail: olhkasik@email.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Luboš Kašík
osoba samostatně výdělečně činná (dále také „OSVČ“)
se sídlem Jabkenice čp. 74
identifikační číslo: 01324110
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Mladá Boleslav,
pod č.j.: ObŽÚ/U182/2013/RAC
pro prodej zboží prostřednictvím elektronických prostředků, zejména on-line obchodu
umístěného na internetové adrese http://www.drevohajenkajabkenice.cz/

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) OSVČ Bc. Luboš Kašík, Jabkenice 74, 294 45 Jabkenice, tel.: +420721366757 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím rozhraní webové stránky na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.drevohajenkajabkenice.cz/(dále jen „webová stránka“), a to (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.
1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.6. Na webové stránce může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též telefonicky, ale pak je povinen se sám seznámit s obchodními podmínkami.
1.7. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
1.8. Osobní údaje kupujících uživatelský účet nearchivuje došlé emaily = objednávky zboží jsou po naplnění smlouvy mazány (odstraněny).
1.9. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.10. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
1.11. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny v ceníku včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Výjimkou je 20% přirážka k ceníkových cenám zboží při speciálním požadavku kupujících na částečně proschlé zboží (dřevo uloženo na skladu 10-12 měsíců tedy nikoliv standardně čerstvé – stáří od těžby do 2 měsíců = kontrola vážením). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
1.12. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dopravou zboží dále než 21km od místa podnikání (Jabkenice čp. 74). Při dopravě zboží do 20km je cena samotné dopravy paušálně započtena v ceně zboží (bez dalších doplatků či příplatků) a tak je uvedena v ceníku. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
1.13. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
1.13.1. kupujícím (jméno, příjmení) a telefonickém spojení (emailu) pro urychlení kontaktu při dodávce zboží
1.13.2. místu (město, ulice, čp.) a nejoptimálnějším času doručení (měsíc, den, hodina) objednávaného zboží (uvedené „vepíše“ kupující do příslušného řádku elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
1.13.3. speciálních požadavcích na zboží (zakázková výroba mimo sortiment v ceníku nebo s ohledem na dobu skladování zboží na skladu (dále společně jen jako „objednávka“).
1.14. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i prostřednictvím SMS na kontakt prodávajícího, který je na webové stránce uveden. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“ a SMS dle návodu telefonu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, ale lze je měnit jen novou objednávkou nebo SMS. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou nebo SMS, a to na adresu elektronické pošty nebo tel. spojení kupujícího uvedené v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
1.15. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například emailem či SMS, popř. MMS).
1.16. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího nebo SMS na tel. spojení kupujícího uvedené v uživatelském rozhraní. Stejně tak je akceptována telefonická objednávka s limitem do 10.000Kč plnění.
1.17. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory či SMS, popř. MMS) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.18. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti (měna Česká koruna) na adrese kupujícího při přejímce zboží (než dojde k vyložení zboží);
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2000367194/2010, vedený u společnosti FIO (dále jen „účet prodávajícího“); a to před dodáním zboží v případě, že objednávka byla opakovaně měněna a nebyla kupujícím potvrzena a je vyšší než 10.000Kč.
1.19. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dopravou zboží nad 20km limit a to ve smluvené výši (výchozí údaj mapy.cz/nejkratší vzdálenost).
1.20. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
1.21. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, respektive vždy před předáním zboží.
1.22. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (datum narození kupujícího bez teček). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
1.23. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před dovozem zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
1.24. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
1.25. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení úplné ceny zboží a zpravidla osobně jej předá kupujícímu v momentu převzetí zboží v místě plnění.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.26. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
1.27. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího http://www.drevohajenkajabkenice.cz/
1.28. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
1.29. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu OSVČ odeslal.
1.30. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
1.31. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
1.32. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.33. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
1.34. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
1.35. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
1.36. Při převzetí zboží od prodávajícího (popř. přepravce) je kupující povinen zkontrolovat deklarovanou kvalitu zboží a jeho množství a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu.
1.37. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.38. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
1.39. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
1.39.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
1.39.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
1.39.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
1.39.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
1.39.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
1.40. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
1.41. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
1.42. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání (Jabkenice 74). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
1.43. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.44. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
1.45. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
1.46. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: OLHkasik@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
1.47. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.48. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.49. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
1.50. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
1.51. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
1.52. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě.
1.53. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
1.54. Osobní údaje nebudou zpracovávány, ale po splnění předmětu kupní smlouvy vymazány. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
1.55. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo dopravce (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
1.55.1. požádat prodávajícího popř. i dopravce o vysvětlení,
1.55.2. požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.
1.56. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

DORUČOVÁNÍ

1.57. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce nebo může být doručováno SMS, popř. MMS na telefonické číslo uvedené tamtéž.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.58. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
1.59. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
1.60. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
1.61. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Jabkenice čp. 74 (PSČ 294 45), adresa elektronické pošty: olhkasik@email.cz, telefon: +420721366757.
V Jabkenicích dne 11.02.2015